Kontak Kami

Sahabat Al-Aqsha
Jaringan Silaturrahim Keluarga Indonesia Palestina

Omah Dakwah
Jl Jogokariyan 41 Yogyakarta, 55143.

Phone: 0821 12935195
Twitter: @sahabatalaqsha
Instagram: @sahabatalaqsha
E-mail: korespondensi@sahabatalaqsha.com
Website: www.sahabatalaqsha.com