Kontak Kami

Sahabat Al-Aqsha
Jaringan Silaturrahim Keluarga Indonesia Palestina
Omah Dakwah
Jl Jogokariyan 41 Yogyakarta, 55143.
Phone: +62 877 0099 8009 / +62 877 0099 8002
Twitter: @sahabatalaqsha
E-mail: korespondensi@sahabatalaqsha.com
Website: www.sahabatalaqsha.com